Grozs ir tukšs!

Līgums

 

Distances līgums

1. Vispārīgie noteikumi

Šī distances pirkšanas/pārdošanas līguma (turpmāk tekstā sаukts - Līgums) puses ir:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NORDWAY”, mājas lapas “www.airgift.lv” (turpmāk tekstā saukts - Interneta veikals) īpašnieks un uzturētājs (turpmāk tekstā saukts - Pārdevējs), no vienas puses, un

rīcībspējīga un tiesībspējīga fiziska vai juridiska persona (turpmāk tekstā saukts - Pircējs), kas Interneta veikalā iegādājusies Dāvanu kuponu (turpmāk tekstā saukts - Dāvanu kupons) un/vai preci (turpmāk tekstā saukts - Prece) no otras puses.

2. Līguma objekts

2.1. Līgums regulē Pārdevēja un Pircēja attiecības (turpmāk tekstā saukts - Puses), kas ir saistītas ar Dāvanu kupona vai Preces iegādes noteikumiem, piegādes un apmaksas kārtību.

2.2. Ar šo Līgumu Pārdevējs apņemas nodot Pircējam viņa iegādāto Dāvanu kuponu vai Preci, savukārt Pircējs apņemas, saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību, samaksāt Pārdevējam Dāvanu kupona vai Preces vērtību.

2.3. Šī Līguma ietvaros Dāvanu kupona un vai Preces pasūtīšana notiek tikai izmantojot mājaslapu www.airgift.lv (turpmāk tekstā saukts - Interneta veikals). Dāvanu kupona un/vai Preces pasūtīšana Interneta veikalā uzskatāma par Pircēja piekrišanu slēgt šo Līgumu ar Pārdevēju par pasūtītās Dāvanu kupona un/vai Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Dāvanu kuponu un/vai Preci par norādīto cenu.

3. Līguma stāšanas spēkā

3.1. Pircējam ir zināms, ka Līgums stājās spēkā no brīža, kad Pircējs, vadoties pēc norādījumiem, Interneta veikalā, atzīmē punktu “Piekrītu www.airgift.lv Līguma nosacījumiem” un noklikšķina uz atzīmes “PIRKT”, tā apliecinot savu piekrišanu Līguma nosacījumiem.

3.2. Pārdevējs apņemas nekavējoties apstiprināt Līguma slēgšanas faktu, nosūtot apstiprinājumu uz Pircēja e-pasta adresi, norādīto Pasūtījuma formā (turpmāk tekstā saukts - Pasūtījuma forma).

3.2. Pēc pirkuma procesa pabeigšanas Pircējs saņems e-pastu ar pasūtījuma veikšanas apstiprinājumu. Kad Pircējs ir saņēmis „www.airgift.lv automātisko pasūtījuma apstiprinājumu, uzskatāms, ka www.airgift.lv ir pieņēmis Pircēja pasūtījumu, un no savas puses ir pievienojies šim Līgumam un šis Līgums uzskatāms par noslēgtu starp Pircēju un Pārdevēju.

3.3. Pircējs apliecina, ka pirms katra Līguma slēgšanas ir rūpīgi iepazinies ar Līguma nosacījumiem un tiem pilnībā piekrīt.

3. Dāvanu kupona un/vai preces iegādes un apmaksas kārtība

3.1. Šī Līguma noteikumi ir piemērojami, ja Dāvanu karte un/vai Prece ir iegādāti Interneta veikalā www.airgift.lv.

3.2. Dāvanu karšu un Preces vērtība (cena) ir norādīta Interneta veikalā. Katras Dāvanu kartes cena ir norādīta atsevišķi - kopā ar tajā noteiktā pakalpojuma aprakstu.

3.3. Iegādājoties Dāvanu karti un/vai Preci, Pircējam ir:

3.3.1. jāaizpilda Pasūtījuma forma;

3.3.2. tiesības izvēlēties apmaksas veidu un norēķināties par iegādāto Dāvanu karti un/vai Preci:

3.3.2.1. ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu;

3.3.2.2. ar bankas karti, lietojot bankas elektronisko norēķinu sistēmu.

3.3.3. jāpiekrīt šī Līguma nosacījumiem, atzīmējot to punktu attiecīgajā lodziņā.

3.4. Pircējs apliecina, ka saprot un neiebilst, ka, atbilstoši Līguma nosacījumiem, iegādāto Dāvana kuponu vai Preci nevar atgriezt Pārdevējam, un par tiem samaksātā nauda netiek atmaksāta Pircējam, izņemot Līguma noteikto atteikšanos no Līguma. Pircējs pirms maksājuma veikšanas apstiprina, ka piekrīt, ka Dāvanu karte un/vai Prece nav atgriežama.

3.5. Pircējam, iegādājoties Dāvanu karti un/vai Preci saņem rēķinu uz Pasūtījuma formā norādīto e-pasta adresi.

3.6. Dāvanu kuponā ir norādīts rezervācijas kods (turpmāk tekstā saukts - Rezervācijas kods) kurš tiek aktivizēts samaksājot Pārdevējam Dāvanu kupona vērtību. Aktivizēts Rezervācijas kods ir vienīgais dokuments, kas apliecina Dāvanu kuponā noteiktā pakalpojuma pasūtījumu un apmaksu.

3.7. Pēc Dāvanu kupona aktivizācijas, Pircējam ir tiesības Dāvanu kupona derīguma laikā pieprasīt tajā norādīto pakalpojumu sniegšanu, un tas apņemas izmantot Dāvanu kuponā noteikto pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

4. Dāvanu kupona un/vai preces piegādes kartība

4.1. Dāvanu kuponu Pircējs var saņemt:

4.1.1. nekavējoties pēc pasūtījuma apmaksas, Interneta veikalam nosūtot Dāvanu kuponu (elektroniskajā veidā) uz Pircēja Pasūtījumā formā norādīto e-pasta adresi;

4.1.2. ar SIA “NORDWAY“ kurjeru pēc Pasūtījuma formā norādītas adreses;

4.1.2. saņemt ar pasta starpniecību.

4.2. Preci Pircējs var saņemt:

4.2.1. ar SIA “NORDWAY“ kurjeru pēc Pasūtījuma formā norādītas adreses;

4.2.2. saņemt ar pasta starpniecību.

4.3. Dāvanu kupona un Preces piegādes laiks ir atkarīgs no izvēlētas, piegādes un apmaksas veida. Preces piegādes laiks ir atkarīgs arī no izvēlētas preces veida. Par piegādes nosacījumiem, laikiem un cenām Pircējs ir skaidri un nepārprotami informēts Pārdevēja Interneta veikalā (www.airgift.lv). Pircējam ir tiesības precizēt izvēlētas Preces piegādes laiku sazinoties ar Pārdevēju pa Interneta veikalā norādīto tālruni vai e-pastu, www.airgift.lv mājaslapā norādītajā darba laikā.

4.4. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītā Prece ražotāja noliktavā ir beigusies, Pircējs par to nekavējoties tiks brīdināts telefoniski, saņemot zvanu uz Pasūtījuma formā norādīto tālruņa numuru. Šādā gadījumā Pircējam tiks atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, 3 (trīs) darba dienu laikā vai pēc Pircēja izvēles tiks piedāvāta cita Prece par ekvivalentu vai augstāko cenu ar Pircēja piemaksu.

5. Derīguma termiņš

5.1. Atbilstoši Līgumam, Dāvanu kupons, kuru iegādājas Pircējs, ir derīgs 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Līguma slēgšanas dienas. Šis termiņš ir noradīts uz Dāvanu kartes (skat. Dāvanu kartes derīguma termiņu).

5.2. Dāvanu kupons, kurā noteikto pakalpojumu var sniegt tikai konkrētā gadalaikā vai tikai noteiktos laika (klimata) apstākļos ir derīgs tikai, šī gadalaikā vai kamēr ir šie laika (klimata) apstākļi, bet ne ilgāk par Dāvanu kuponā norādīto derīguma termiņu (skat. Dāvanu kupona derīguma termiņu).

5.3. Pircējs apliecina, ka skaidri saprot:

5.3.1. Dāvanu kuponā norādītais derīguma termiņš nevar būt pagarināts un (vai) atjaunots;

5.3.2. ja Pircējs neizmantos Dāvanu kuponu noteiktajā derīguma termiņā, tiks uzskatīts, ka klients nevēlās saņemt pakalpojumu, un šādā gadījumā Dāvanu kupons tiek deaktivēts (anulēēts Rezervācijas kods) un Pārdevējam samaksāta nauda par šo Dāvanu karti netiek atgriezta Pircējam.

5.4. Pircējs apliecina, ka viņam ir zināms, ka Dāvanu kuponā noteikto pakalpojumu sniegšanas datumu un laiku nosaka, pamatojoties uz Pārdevēja sagatavotajiem rezervācijas noteikumiem. Lai saņemtu pakalpojumu, Dāvanu kupona īpašniekam ir jāvēršas pie Pakalpojumu sniedzēja pa Dāvanu kartē norādīto tālruņa numuru, e-pastu vai sazinoties citā minētajā veidā un, norādot Dāvanu kuponā norādīto Rezervācijas kodu un derīguma termiņu, jāveic rezervēšana, jāsaņem rezervācijas apstiprinājums un papildus informācija. Norunātajā laikā Dāvanu kupona īpašniekam ir jāierodas noteiktajā vietā. Pircējs vai Dāvanu kupona īpašnieks skaidri saprot, ka viņa neierašanās norunātajā laikā un noteiktajā vietā tiks uzskatīta par šo noteikumu neievērošanu un Pārdevējam samaksāta nauda šādā gadījumā netiek atgriezta Pircējam un tiek uzskatīta par līgumsodu un tās vērtība netiek kompensēta citā veidā.

5.5. Pircējs apzinās un piekrīt, ka Pircēja iegādātā pakalpojuma norises ilgums var atšķirties no norādīta. Par precīzu pakalpojuma ilgumu Pircējs saņems informāciju nepastarpināti no attiecīga pakalpojuma sniedzēja.

6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1.Pircējam ir tiesības:

6.1.1. pieprasīt no Pārdevēja Līguma paredzēto pienācīgo pienākumu izpildi;

6.1.2. nodot savas Līguma noteiktās tiesības trešajām personām, nodrošināt šī Līguma 6.2.2. punkta nosacījumu izpildi;

6.1.3. vienpusēji atkāpties no šī Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas. Atteikuma tiesības nevar būt izmantotas, ja Pircējam šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā ir sniegts Dāvanu kartē noteiktais pakalpojums vai uzsākta pakalpojuma sniegšana. Tāpat, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības visos citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja šo normatīvo aktu noteikumi ir piemērojami attiecīgajam pakalpojumam (2014.gada 20.maija MK noteikumi Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”);

6.2. Pircējam ir pienākums:

6.2.1. slēdzot Līgumu, sniegt visus datus ko pieprasa Pārdevējs;

6.2.2. nododot savas Līguma noteiktās tiesības trešajām personām, nodrošināt un garantē, ka persona, kurai nododamas šīs tiesības, iepazinies ar šī Līguma nosacījumiem un pienācīgi ievēros šī Līguma paredzētas saistības;

6.2.3. Dāvanu kuponā noteiktā pakalpojuma saņemšanai ierasties pie Pakalpojuma sniedzēja ar Pakalpojumu sniedzēju norunātajā laikā un noteiktajā vietā;

6.2.4. atsakoties Līguma 6.1.3. punktā neteiktajā kārtībā, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rakstiskā ziņojuma izsūtīšanas atgriezt Pārdevējam Dāvanu kuponu vai Preci, kas iegūti saskaņā ar Līgumu ievērojot 7. punktā minēto kārtību.

6.3. Pārdevējam ir tiesības:

6.3.1. atteikties no Līguma noslēgšanas ar Pircēju, ja tā slēgšanas laikā ir sniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši dati vai nav sniegti visi prasītie dati;

6.4. Pārdevējam ir pienākums:

6.4.1. nodrošināt pienācīgu Rezervācijas noteikumu ievērošanu un gādāt, lai Dāvanu kuponā noteiktais pakalpojums Pircējam tiktu sniegts ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš viņa pirmās vēršanās par pakalpojuma sniegšanu Rezervācijas noteikumu noteiktajā kārtībā tik, cik tas atkarīgs no apstākļiem, kurus Pārdevējs var ietekmēt;

6.4.2. ievērot konfidencialitāti un datu aizsardzības prasības;

6.4.3. saņemot Pircēja ziņojumu par atteikšanos no Līguma 6.1.3. punktā noteiktajā gadījumā, 15 (piecpadsmit) dienu laikā likvidēt Dāvanu kartes derīgumu (Rezervācijas kodu) un atgriezt Pircējam par Dāvanu karti vai Preci samaksātu naudu;

7. Atteikuma, Dāvanu kuponu un/vai Preču atgriešanas un apmaiņas kārtība

7.1. Par visiem atteikuma gadījumiem Pircējam jāpaziņo rakstveidā uz e-pastu, obligāti nosaucot pasūtījuma numuru, vārdu un uzvārdu, uz kuru bija veikts pasūtījums.

7.2. Dāvanu kuponu vai Preču atgriešanas kārtība:

7.2.1. Pircējam ir jāizpilda un jāparaksta atpakaļ atgriešanas (atteikuma) veidlapa, kuru var lejuplādēt Interneta veikala mājaslapā www.airgift.lv.

7.2.3. Dāvanu karte vai Prece jānogādā vai jānosūta uz Pārdevēja juridisko adresi.

7.2.4. Pēc Dāvanu kartes vai Preces atpakaļ sūtījuma saņemšanas, 30 dienu laikā Pircējam tiks pārskaitīta nauda uz Pircēja personīgo kontu, kas norādīts atpakaļ atgriešanas veidlapā.

7.2.5. Veicot atpakaļ sūtīšanu, pārvadājuma risku un izmaksas uzņemas Pircējs.

7.2.6. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā", tāpēc Pircēja pienākums ir saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Pārdevējs saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt Preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu.

6. Garantija

6.1. Visām Precēm piedāvātām Interneta veikalā www.airgift.lv Pārdevējs nodrošina ražotāja garantiju. Garantija ir spēkā, tikai uzrādot Pārdevēja izrakstīto rēķinu. Garantija neattiecas uz gadījumu, kad precei defekts radies nepareizas lietošanas, kopšanas vai nolietošanās dēļ. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā Pircējs var sazināties ar Pārdevēju pa Interneta veikalā norādīto tālruņa numuru, norādītajā darba laikā vai pa e-pastu info@airgift.lv.

9. Datu sniegšanas un izmantošanas kārtība

9.1. Pasūtījuma formas aizpildīšanas laikā Pircējam ir jāsniedz izsmeļoši un patiesi dati, kurus pieprasa Interneta veikals.

9.2. Ja Pircējs, slēdzot Līgumu, ir sniedzis nepatiesus, neprecīzus vai maldinošus datus vai nav norādījis visus prasītos datus, risks par Līguma saistību neizpildīšanu vai tā nepienācīgu pildīšanu tiek Pircējam, t.i., šajā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma pienācīgu pildīšanu.

9.3. Pircējs bez atlīdzības ļauj Pārdevējam tiesības izmantot viņa sniegtos datus tik lielā mērā, cik tas ir nepieciešams Līguma izpildei. Šīs tiesības ir spēkā līdz pakalpojuma sniegšanas vai Dāvanu kartes derīguma termiņa beigām.

9.4. Ja Pircējs piekrīt, izsakot piekrišanu, atzīmējot atbilstošo punktu Interneta veikalā, ka Pārdevējam ir tiesības izmantot datus, Pircēja sniegtos datus, lai izsūtītu Pircējam informāciju par Interneta veikala jaunumiem un akcijām, ka arī citu Pircējam adresētu informāciju.

 

 

10. Konfidencialitāte

10.1. SIA “NORDWAY” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus Pircēja personas datus, kas ir nepieciešami SIA “NORDWAY” komercdarbības veikšanai: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, piegādes adrese (ja nepieciešams) un tālruņa numurs.

10.2. SIA “NORDWAY” arī apņemas izdarīt visu iespējamo, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot Pircējam pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

10.3. Nepieciešamības gadījumā Pircējs ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

10.4. Pārdevējs apņemas turēt noslēpumā un nenodot trešajām personām Pircēja sniegtos personas datus (izņemot pakalpojumus sniedzošajām trešajām personām, ja tas ir nepieciešams pienācīgai un savlaicīgai Dāvanu kartē noteikto pakalpojumu sniegšanai). Šīs saistības nav piemērojamas, ja Pircēja datu atklāšana ir nepieciešama Latvijas Republikas tiesiskajos aktos paredzētajos gadījumos.

11. Pušu atbildība

11.1. Par saistību nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildīšanu Puses ir atbildīgas Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.

11.2. Pircējs atbild par to, lai dati, kurus viņš sniedz, slēdzot Līgumu, būtu pareizi, precīzi un pilnīgi.

11.3. Pārdevējs negarantē Dāvanu kartē norādītā pakalpojuma sniegšanas iespēju, konkrētā Pircēja izvēlētā dienā.

11.4. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma pienācīgu izpildīšanu tik, cik tas ir saistīts ar Pircēja vainu, ja tas Līguma slēgšanas laikā sniedzis nepatiesus, neprecīzus vai maldinošus datus vai nav sniedzis visus prasītos datus.

11.5. Puses apliecina, ka saprot: Pārdevējs pats nesniedz Dāvanu kuponos noteiktos pakalpojumus, bet tikai izplata tos Interneta veikalā. Dāvanu kuponos noteiktos pakalpojumus, pēc Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībām, patstāvīgi sniedz Interneta veikalā norādītie pakalpojumu sniedzēji (turpmāk tekstā - Pakalpojumu sniedzēji).  Par attiecīgā pakalpojuma kvalitāti, saturu un tā atbilstību Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs tikai un vienīgi Pakalpojuma sniedzējs.

11.6. Pircējs apliecina, ka viņam ir zināms, ka Pakalpojumu sniedzēji pirms Dāvanu kuponā noteiktā pakalpojuma sniegšanas, var pieprasīt parakstīt papildus līgumu/vienošanās un (vai) piekrišanas, kas ir saistīti ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un nav pretrunā ar tiem. Pircējs apliecina, ka zina: ja viņš atteiksies pārrakstīt šai Līguma punktā minētos līgumu/vienošanās un (vai) piekrišanas, Pakalpojumu sniedzēji var atteikties sniegt Dāvanu kuponā noteikto pakalpojumu un šādā gadījumā, Pircējam netiek atmaksāta nauda, par kuru tika iegādāts Dāvanu kupons.

11.7. Pircējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Interneta veikalā un iegādātā Dāvanu kuponā norādīto pakalpojumu aprakstu, un visām jebkādām norādītajām papildus prasībām, kas ir saistoši Pircējām. Pircējs zina, ka Pakalpojumu sniedzējs var atteikties no Dāvanu kuponā noteiktā pakalpojuma sniegšanas, personai, kas neatbilst izvirzītajām prasībām, un, šādā gadījumā, Pircējam netiek atmaksāta nauda, par kuru tika iegādāts šis Dāvanu kupons.

11.8. Pircējs, iegādājoties Dāvanu kuponu apliecina, ka zina: Pakalpojumu sniedzējs var atteikties sniegt pakalpojumu, kas norādīts Dāvanu kuponā, ja šāda pakalpojuma sniegšana konkrētā gadījumā var radīt draudus Pircēja veselībai vai dzīvībai, vai varētu nodarīt citādu kaitējumu. Pircējs arī apzinās, ka var būt pakalpojumi, kuru izmantošanu var ietekmēt sezona, laika apstākļi, vai citi apstākļi.

11.9. Pakalpojumi, kuru Dāvanu kuponus Pircējs var iegādāties Interneta veikalā, var būt bīstami veselībai un dzīvībai. Pircējs, iegādājoties Dāvanu kuponu, apliecina, ka viņš ir informēts par minētiem iespējamiem riskiem, kas ir saistīti ar pakalpojumiem, kuru Dāvanu kuponus iegādājas Pircējs un Pārdevējs nav atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts Dāvanu kuponā noteiktā pakalpojuma sniegšanas laikā. Pircējs apliecina, ka viņš ir informēts par to ka: visu atbildību, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, uzņemas to sniedzēji.

11.10. Sūdzības, kas saistītas ar iegādātajam Dāvanu kuponiem vai Preci Pircējs adresē Pārdevējam, nosūtot tās uz e-pasta adresi: info@airgift.lv vai pa pastu uz Pārdevēja juridisko adresi, bet sūdzības, kas ir saistītas ar saņemto pakalpojumu, nosūta rakstveidā uz Pakalpojuma sniedzēja juridisko adresi. Gadījumā, ja Pircējam patstāvīgi neizdodas atrisināt konfliktu, vai arī, ja Pircējam vēl ir kādas papildus sūdzības vai neskaidrības, Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju Pārdevējam, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: info@airgift.lv vai papīra formātā uz Pārdevēja juridisko adresi. Pārdevējs savu iespēju robežās sazināsies ar Pakalpojuma sniedzēju, noskaidros problēmas cēloņus un pieliks visas pūles, lai rastu problēmas pozitīvu risinājumu. Atbildes uz Pircēja rakstveidā iesniegtajām pretenzijām, Pārdevējs sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

12. Citi nosacījumi

10.1. Puses skaidri saprot, ka gadījumā, ja Pircējs saskaņā ar Līgumu nodot savas esošas tiesības trešajām personām, arī tam ir obligāti šī Līguma nosacījumi.

10.2. Pusēm apņemas visas vēstules, rakstus, ziņojumus un citus dokumentus viena otrai sūtīt pa elektronisko pastu vai sniegt rakstiskā veidā tad, kad tas ir nepieciešams.

Pircēja rekvizīti ir sniegti Pasūtījuma formā, par Pārdevēja rekvizītiem ir uzskatāmi zemāk sniegti:

SIA “NORDWAY”

Reģ. Nr.: 40103874842

Juridiskā adrese: Skultes iela 18-21, Mārupes novads, Rīgas raj., LV-2108

Tālrunis: +371 29293513; +371 29123931

e-pasts: info@airgift.lv

 

Konta nr. LV14PARX0016471820001

SWIFT: PARXLV22

Citadele banka AS

10.3. Visi jautājumi un nesaskaņas starp Pārdevēju un Pircēju saistītie ar šī Līguma izpildi risināmi pārrunu ceļā, saskaņā ar noslēgto Līgumu. Ja strīds vai nesaskaņas par Līguma saistību izpildi netiek atrisināti pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rakstiskā iesnieguma iesniegšanas, tie risināmi Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesisko aktu noteiktajā kārtībā.

10.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt Līgumu pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas Līgumā stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Mājas lapā, tāpēc Pircējam ir pienākums iepazīties ar šo Līgumu pirms katras Līguma noslēgšanas. Šī Līguma izmaiņas neattieksies uz tiem Līgumiem, kas noslēgti starp Pircēju un Starpnieku līdz attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā.